Rodzina Rodzina

Powrót

Czy po zawarciu związku małżeńskiego za granicą mogę mieć ślub w polskim urzędzie stanu cywilnego, żeby zalegalizować małżeństwo w Polsce?

Czy po zawarciu związku małżeńskiego w USA (urzędowo) mogę mieć ślub w polskim urzędzie stanu cywilnego, żeby zalegalizować małżeństwo w Polsce?  

W celu zalegalizowania związku małżeńskiego zawartego poza granicami Polski należy udać się z odpowiednim podaniem do urzędu stanu cywilnego. Rejestracji małżeństwa zawartego za granicą możemy dokonać bezpośrednio w urzędzie stanu cywilnego w Polsce: osobiście, drogą pocztową, a także za pośrednictwem najbliższej rodziny albo innej osoby upoważnionej.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa kieruje się do kierownika USC:

  • właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania – jeśli wnioskodawca nie ma w kraju aktualnego miejsca zamieszkania,
  • m.st. Warszawy – jeśli wnioskodawca nigdy nie miał w kraju miejsca zamieszkania lub jeżeli wniosek składa konsul.

Do wniosku o rejestrację małżeństwa zawartego za granicą należy dołączyć:

  • dokument zagraniczny wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez polskiego konsula lub tłumacza przysięgłego,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (dowód ten należy dołączyć nie później niż w ciągu trzech dni od chwili złożenia wniosku).