Powrót

Widmo bezrobocia w kraju członkowskim

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2015-09-30

Gdzie ubiegać się w takiej sytuacji o zasiłek dla osób bezrobotnych?

Nie zawsze po utracie zagranicznego miejsca zatrudnienia udaje się od razu znaleźć pracę. Wówczas pojawia się obawa, co robić dalej, czy wracać do kraju, czy jednak dalej zostać za granicą i tam próbować podjąć kolejne zatrudnienie. A może na czas poszukiwania pracy postarać się o zasiłek?

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wielu Polaków zdecydowało się na wyjazd do innego kraju członkowskiego. Osiedlili się tam na stałe, mają dobrze płatną pracę, wszystko układa się zgodnie z planem. Poziom życia wzrasta, otrzymywane wynagrodzenie ich zadowala – jednym słowem przysłowiowe „żyć nie umierać”. Jednak każdy z nich może nieoczekiwanie dostać wypowiedzenie ze strony pracodawcy. Co wtedy robić? Gdzie ubiegać się o zasiłek dla osób bezrobotnych, który zawsze w mniejszy czy większy sposób podratuje domowy budżet?

W którym kraju członkowskim należy ubiegać się o przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych?

Zgodnie z zasadami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o świadczenie z tytułu utraty pracy należy ubiegać się w kraju swojego ostatniego miejsca zatrudnienia. Jeżeli ktoś pracował w Wielkiej Brytanii, to w tej sytuacji powinien zgłosić się do odpowiednika polskiego urzędu pracy w tym kraju i tam starać się o zasiłek. Jeśli natomiast nie spełnimy kryteriów do nabycia zasiłku w Wielkiej Brytanii, to możemy wrócić do Polski i zgłosić się do powiatowego urzędu pracy w celu zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Z tym, że w tej sytuacji prawo do zasiłku jest przyznawane na nieco innych warunkach niż w przypadku osób, które starają się o zasiłek po utracie pracy w Polsce. Wojewódzki urząd pracy w tej sytuacji będzie weryfikował dodatkowe informacje odnośnie sytuacji danej osoby i zadecyduje, czy można ją uznać za osobę powracającą do kraju i przyznać zasiłek dla osób bezrobotnych. W związku z tym wypełnia się stosowne oświadczenie, które ma na celu ustalenie centrum interesów życiowych danej osoby. Pod uwagę bierze się m.in.

  • czas trwania oraz ciągłość pobytu za granicą;
  • charakter i specyfikę wykonywanej pracy, w szczególności miejsce, w którym praca ta jest zazwyczaj wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę;
  • sytuację rodzinną oraz więzi rodzinne;
  • prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym;
  • sytuację mieszkaniową;
  • państwo członkowskie, w którym osoba jest rezydentem podatkowym.

Powyższe kryteria są szczegółowo badane przez wojewódzki urząd pracy, który na podstawie analizy udzielonych odpowiedzi decyduje, czy jest możliwe przyznanie prawa do zasiłku. Nie zawsze jednak odpowiedź jest pozytywna.

Łatwiej jest zatem ubiegać się o zasiłek dla osób bezrobotnych w tym kraju członkowskim, w którym ostatnio pracowaliśmy. Jednak pod uwagę trzeba wziąć to, czy spełnimy kryteria wewnętrzne tego państwa decydujące o przyznaniu świadczenia z tytułu utraty pracy.

Karolina Łapińska , Powroty.gov.pl

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy