Powrót

Pomoc dla osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2015-01-27

Osoby polskiego pochodzenia oraz ich rodziny ewakuowano z terenu konfliktu zbrojnego w Donbasie do Polski w ramach wspólnego projektu MSZ, MSW, MON, MEN, MNiSW, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

We wtorek, 13 stycznia pierwsza grupa osób ewakuowanych z Ukrainy wschodniej wylądowała na lotnisku w Malborku. Ewakuowani przebywają obecnie w specjalnie przygotowanych ośrodkach w północno-wschodniej Polsce, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zajmuje się organizacją ich pobytu w Polsce.

Jednocześnie tworzony jest bank ofert pracy i zamieszkania dla osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy. Pomoc ta w pierwszej kolejności skierowana będzie do osób, które w Polsce znalazły się 13 stycznia, w wyniku ewakuacji. Następnie z ofert skorzystać będą mogły osoby, które wcześniej przyjechały do Polski na własną rękę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie MSW.

Ewakuacja została zakończona, miała charakter jednorazowy i dotyczyła wyłącznie osób o polskim pochodzeniu, udokumentowanym Kartą Polaka, które zamieszkiwały w chwili rozpoczęcia ewakuacji na terenach zajętych przez separatystów. Ewakuację przeprowadzono ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia osób tam zamieszkujących.

Obywatele Polski oraz pozostałe osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, które nadal przebywają na terenach kontrolowanych przez separatystów na Ukrainie wschodniej,  jeśli szukają pomocy lub potrzebują uzyskać informacje dotyczące formalności związanych z przyjazdem na terytorium Polski, mogą zwracać się do Konsulatu Generalnego RP w Charkowie: ul. Artioma 16, 61002 CHARKÓW, telefon: +38 057 75-78-801, fax:  +38 057 75-78-804, fax (Dział wizowy):  +38 057 75-78-846, e-mail: charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl. 

Kwestie dotyczące ubiegania się o Kartę Polaka zostały kompleksowo  opisane na stronie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Należy pamiętać, że wnioski o przyznanie Karty przyjmuje konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Konsulat RP we Lwowie obsługuje obwody:  iwano-frankowski, lwowski  oraz zakarpacki. Obwody: charkowski, dniepropietrowski, doniecki, ługański, połtawski, sumski, zaporoski obsługiwane są przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie. Pozostałe przedstawicielstwa polskie na Ukrainie oraz okręgi przez nie obsługiwane można znaleźć na stronie Ambasady.

Osoby, które na własną rękę przyjechały już do Polski, w urzędach wojewódzkich mogą uzyskać niezbędne informacje oraz wsparcie, m.in. w kwestii legalizacji pobytu. Wojewodowie zaapelowali również do samorządów, na terenie których osiedliły się takie osoby, o udzielenie im wszechstronnej pomocy.

Помощь для лиц польского происхождения из Восточной Украины

Лица польского происхождения и их семьи были эвакуированы из зоны военного конфликта в Донбассе до Польши в рамках совместного проекта Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства национальной обороны, Министерства национального просвещения, Министерства науки и высшего образования, Министерства администрации и оцифровки, Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной политики. Во вторник, 13 января самолет с первой группой эвакуированных из Восточной Украины приземлился в аэропорту в городе Мальборк. В настоящее время эвакуированы проживают в центрах адаптации в северо-восточной части Польши.

Одновременно создается банк предложений работы и проживания для лиц польского происхождения из Восточной Украины. Эта помощь в первую очередь предназначена для тех, которые были в Польше 13 января, в результате эвакуации. Затем, предложениями будут могли пользоваться лица, которыеприехали в Польшу самостоятельно. Дополнительную информацию можно получить на сайте: https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12818,Bank-ofert-dla-osob-polskiego-pochodzenia-ze-wschodniej-Ukrainy.html.

Эвакуация завершилась, она была одноразовой и касалась исключительно лиц, имеющих удокументированное Картой поляка польское происхождение и на момент начала эвакуации проживающих на занятой сепаратистами территории. Эвакуация проводилась в связи с существующей угрозой жизни или здоровью этих лиц.

Польские граждане и другие лица, не имеющие польского гражданства, которые до сих пор проживают в зоне контролируемой сепаратистами в Восточной Украине, которые ищут помощи или информации, связанных с приездом в Польшу, могут обратиться в Генеральное Консульство Республики Польша в Харькове: ул. Артема 16, 61002 Харьков, телефон +38 057 75-78-801, факс:  +38 057 75-78-804, e-mail: charkow.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Вопросы, связанные с Картой поляка подробно описаны на сайте  Генерального Консульства РеспубликиПольша во Львове.
Карту поляка выдает польский консул по местожительству лица, желающего получить карту. Консульство Республики Польша во Львове обслуживает область: Ивано-Франковскую, Львовскую и Закарпатскую. Области: Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Полтавскую, Сумскую, Запороскую обслуживает Генеральное Консульство Республики Польша в Харькове. Остальные польские представителства в Украине можна найти на сайте посольства.

Лица, которые самостоятельно приехали в Польшу, в воеводских учреждениях получать необходимые информации и поддержку, между прочим на тему легализации пребывания. Воеводаобратился также к местной власти, чтобы обеспечить им помощь.

Источник:
Генеральное Консульство Республики Польша в Харькове
http://www.kijow.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/ewakuacja_osob_polskiego_pochodzenia_z_donbasu
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12826,Rzadowy-program-adaptacji-dla-ewakuowanych.html
https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12818,Bank-ofert-dla-osob-polskiego-pochodzenia-ze-wschodniej-Ukrainy.html

Agnieszka Juźwiuk, Joanna Kuzub (Powroty.gov.pl)