Powrót

Nostryfikacja świadectw szkolnych i maturalnych

Tagi: Szkoła, Nostryfikacja

Nostryfikacja świadectw szkolnych
i maturalnych

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu są uznawane w Polsce na mocy umów międzynarodowych o uznawalności wykształcenia bądź w drodze nostryfikacji.

Nostryfikacji podlegają dokumenty pochodzące z krajów, z którymi Polska nie posiada umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz dokumenty z krajów, z którymi Polska zawarła ww. umowy, a które nie są objęte umową. Dotyczy to np. dyplomów z danego kraju wydanych w okresie, w którym umowa przestała obowiązywać bądź też dokumentów, które nie są wymienione w danej umowie.

Warto wiedzieć
Nostryfikacji dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą.

Do wniosku o przeprowadzenie nostryfikacji należy dołączyć:

  • oryginał świadectwa albo jego duplikat zalegalizowany przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument,
  • oświadczenie, że świadectwo nie stanowiło dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w Polsce.

Jeżeli instytucja, która wydała świadectwo za granicą, działa w systemie edukacji innego państwa niż to, na którego terytorium było prowadzone kształcenie, osoba ubiegająca się o nostryfikację składa oryginał świadectwa albo jego duplikat, zalegalizowane przez:

  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym działa szkoła lub
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji działa szkoła lub
  • akredytowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, w którego systemie edukacji działa szkoła, lub akredytowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, w którym prowadzone było kształcenie.

Jeżeli świadectwo uzyskane za granicą zostało wydane przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., osoba ubiegająca się o nostryfikację świadectwa uzyskanego za granicą wraz z wnioskiem składa oryginał świadectwa albo jego duplikat, albo kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem, z umieszczoną na dokumencie albo dołączonym poświadczeniem (apostille).

Jeżeli na świadectwie uzyskanym za granicą brak jest adnotacji stwierdzającej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, wówczas do wniosku o przeprowadzenie nostryfikacji należy dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia wydane przez:

  • władze oświatowe państwa, w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub
  • akredytowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub
  • konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Wykaz instytucji uprawnionych do wystawiania „apostille” znajduje się na stronie: http://www.apostilleinfo.com/


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?