Powrót

Nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko

Tagi: Dziecko, Obywatelstwo, Cudzoziemiec, Rodzina

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-12-21

Nabycie obywatelstwa polskiego przez dziecko

Pełnoletnie dzieci cudzoziemca mogą nabyć obywatelstwo polskie na takich samych zasadach jak każdy cudzoziemiec. Dzieci małoletnie są objęte z reguły wnioskiem starającego się o obywatelstwo rodzica-cudzoziemca.

Sposób nabycia obywatelstwa polskiego przez dzieci cudzoziemca zależy od ich wieku.

Dzieci pełnoletnie mogą nabyć obywatelstwo polskie na takich samych zasadach jak każdy cudzoziemiec (Zobacz też artykuł „Nabycie obywatelstwa polskiego”).

Dzieci małoletnie z reguły są objęte wnioskiem rodziców lub jednego rodzica cudzoziemca występującego z wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP (tryb opisany w artykule „Nabycie obywatelstwa polskiego”). Nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom oznacza nadanie obywatelstwa również ich małoletniemu dziecku. W przypadku gdy jedno z rodziców występuje o nadanie dziecku obywatelstwa, a drugie nie jest obywatelem polskim, nabycie obywatelstwa następuje, gdy rodzic-cudzoziemiec wyraził na to zgodę.

Dziecko, które ukończyło 16 lat, musi wyrazić zgodę na nadanie obywatelstwa polskiego. W przypadku braku zgody dziecko nie nabywa obywatelstwa polskiego.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku składanego przez rodzica-cudzoziemca, to:

  • zdjęcie dziecka,
  • akt urodzenia dziecka,
  • dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,
  • dokument potwierdzający, że drugi z rodziców jest obywatelem polskim.
  • zgoda rodzica-cudzoziemca na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego.

Rodzic-obywatel polski również może wystąpić o nadanie obywatelstwa polskiego swojemu małoletniemu dziecku. Składa on wniosek do prezydenta RP za pośrednictwem wojewody lub konsula. W takiej sytuacji drugi rodzic-cudzoziemiec musi na piśmie wyrazić zgodę na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego. Pismo to stanowi załącznik do składanego wniosku. W tym trybie mogą nabyć obywatelstwo również dzieci nieposiadające obywatelstwa polskiego, adoptowane przez obywateli polskich.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?