Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne

Powrót

Jakie świadczenia przysługują matce samotnie wychowującej dziecko po powrocie do Polski?

Jakie świadczenia przysługują matce samotnie wychowującej dziecko po powrocie do Polski?

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), osoba samotnie wychowująca dziecko może ubiegać się o podstawowe świadczenie, tj. zasiłek rodzinny i odpowiednie dodatki do niego.

Istotne jest jednak, że osoba samotnie wychowująca dziecko (na gruncie ww. ustawy taki status ma panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, o ile żadnego dziecka nie wychowuje wspólnie z jego rodzicem), może ubiegać się o zasiłek rodzinny, a tym samym i odpowiednie dodatki pod warunkiem zasądzenia na rzecz dzieci alimentów od drugiego rodzica (chyba, że drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone albo sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka).

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  • 18 roku życia lub 
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 
  • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Aktualna, obowiązująca od 1 listopada 2012r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  • 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 
  • 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 
  • 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego, po spełnieniu szczegółowych warunków, przysługują odpowiednie dodatki, w szczególności dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.