Rodzina Rodzina

Powrót

Jak długo trwa rejestracja małżeństwa zawartego za granicą?

Pozytywna realizacja wniosku w przedmiocie sporządzenia polskiego aktu w jednym z trybów szczególnych rejestracji stanu cywilnego, następuje w formie czynności materialno-technicznej. Co do zasady, powyższe realizowane jest niezwłocznie, jednak termin uzależniony jest od stanu faktycznego sprawy, w tym jakości oraz kompletności przedłożonych dokumentów oraz jej skomplikowania.

Natomiast negatywne sfinalizowanie wniosku następuje w formie decyzji administracyjnej. Przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obligują organy administracji publicznej do załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki (art. 35 § 1 ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego obowiązkiem organu jest załatwienie sprawy nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.